Privacy 2017-08-31T15:37:18+00:00

Privacy

SAA Holding B.V. (hierna te noemen: SAA) begrijpt als geen ander dat de bescherming van de persoonsgegeven van haar relaties en bezoekers van de website(s) van het grootste belang is bij haar dienstverlening.

Dit privacybeleid wordt door SAA en haar dochtervennootschappen gehanteerd. SAA is gevestigd aan de Twentestraat 88 te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24117311. Onderstaand laten wij u graag weten welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onder andere de websites van SAA (hierna te noemen: website) bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

SAA gebruikt uw gegevens niet om aan derden te verkopen. Wel stellen wij uw gegevens ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij onze dienstverlening aan u. Onze collega’s en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u de website bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u een dienst afneemt of een aankoop doet en/of een account aanmaakt. Ook wanneer u gebruikmaakt van de door SAA beschikbaar gestelde applicaties, zich opgeeft voor een nieuwsbrief of via het contactformulier contact met ons opneemt vragen wij u mogelijk om persoonsgegevens. Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van cookies.

Wij kunnen op deze wijze onder andere de volgende (persoons)gegevens verzamelen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd en/of geboortedatum, geslacht, werkgever, functie, bankrekeningnummer, gegevens over uw gebruik van de website en verdere gegevens die benodigd zijn voor de dienstverlening aan u.

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om uw opdracht uit te (laten) voeren en zo een dienst aan u te leveren. Zo kunnen wij namens u producten bij financiële ondernemingen onderbrengen. Ook kunnen wij zo op uw verzoek nieuwsbrieven aan u verzenden en contact met u opnemen of onderhouden. Tevens stelt het ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en de website te optimaliseren. Wij kunnen u middels deze gegevens ook op de hoogte houden van nieuwe producten en diensten en zullen deze gegevens alleen aan derden verstrekken op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
Wij gebruiken cookies op de website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door ons en voor het instellen van uw toestemming voor het toepassen van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid waarmee u akkoord kunt gaan bij bezoek aan onze website.

Informatie, wijziging en bezwaar
Via privacy@saa.nl kunt u ons vragen om meer informatie te geven over ons privacybeleid en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook in het geval dat u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken en voor het doorgeven van wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, kunt u ons via privacy@saa.nl bereiken. Mocht u bezwaar hebben op het gebruik van uw gegevens door ons of wanneer u een redelijk verzoek heeft om de bij ons bekende gegevens te wissen dan vernemen wij dat ook graag van u.

Voor de hierboven genoemde werkzaamheden c.q. verwijderingen dan wel de via ons gegeven toegang tot uw gegevens, kunnen wij een vergoeding van de door ons gemaakte kosten in rekening brengen. Een dergelijke vergoeding zal te allen tijde redelijk zijn.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden, indien dit voor de aan u te leveren producten en/of diensten noodzakelijk is. Derden als financiële ondernemingen en gelieerde ondernemingen gebruiken de gegevens in het kader van de door u aangevraagde en/of met ons overeengekomen dienstverlening.

Melding CBP
Onze verwerking van persoonsgegevens is gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1075136.

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen (SSL-certificaat) om uw gegevens over het internet te verzenden. SAA en haar dochtervennootschappen aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens. In dit kader verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

In het kader van onze dienstverlening worden volgens onze procedures en wettelijke bewaarplicht de door u verstrekte gegevens gedurende 7 jaar na beëindiging van de dienstverlening opgeslagen.

De website bevat een formulier die u kunt gebruiken om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Deze gegevens worden volgens onze procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar na beëindiging van de dienstverlening opgeslagen. Bij de nieuwsbrieven bieden wij u de mogelijkheid om u voor de betreffende nieuwsbrief af te melden.

Wijzigingen privacybeleid
Het kan voorkomen dat het in dit privacybeleid opgenomen beleid wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om ons privacybeleid regelmatig te bekijken. Wij zijn niet verplicht om u te informeren over deze wijzigingen.