Aanpassing pensioenregeling per 1 januari 2015

De Eerste Kamer heeft op 27 mei 2014 ingestemd met nieuwe (lagere) pensioenmaxima. Dat betekent dat alle pensioenregelingen die niet voldoen aan de nieuwe regelgeving voor 1-1-2015 moeten worden aangepast.

Wat gaat er veranderen?
De nieuwe pensioenmaxima hebben (mogelijk) betrekking op de volgende onderdelen binnen uw pensioenregeling:

1. Fiscaal mag er minder pensioen opgebouwd worden.
Ten eerste worden binnen middelloon- en eindloonregelingen de fiscaal maximale opbouwpercentages verlaagd. Deze verlaging heeft ook gevolgen voor de beschikbare premieregelingen. De maximale premiepercentages worden hierdoor ook verlaagd.

Ten tweede wordt de hoogte van de zogenoemde minimale franchise aangepast.

De combinatie van bovenstaande punten leidt hoogstwaarschijnlijk tot een lagere pensioenopbouw.

2. Pensioenopbouw boven € 100.000 salaris is niet meer mogelijk.
Tot 1 januari 2015 is er geen beperking in het salaris waarover pensioen opgebouwd mag worden. Vanaf 1 januari 2015 is pensioenopbouw binnen de reguliere pensioenregeling beperkt tot een salaris van maximaal € 100.000.

Onderstaand, in overzicht 1, treft u een overzicht van de genoemde aanpassingen.

Wat staat er te gebeuren?
Aangezien het een complexe aanpassing betreft met zowel financiële- als arbeidsrechtelijke aspecten, hebben wij hiervoor een stappenplan ontworpen.

Stap 1 : Beoordelen of uw huidige pensioenregeling past binnen de aangepaste fiscale grenzen per 1 januari 2015. Indien uw pensioenregeling past binnen de nieuwe grenzen dan hoeft deze niet aangepast te worden. De verwachting is dat 95% van alle pensioenregelingen aangepast dienen te worden.

Stap 2 : Naar aanleiding van stap 1 zijn de aandachtspunten binnen uw pensioenregeling inzichtelijk. Op een aantal onderdelen is het echter nog niet mogelijk om u te adviseren omdat er nog geen definitief besluit is genomen door de wetgever dan wel verzekeringsmaatschappij. Vanaf het moment dat er een definitief besluit is genomen kunnen we u adviseren over de noodzakelijke aanpassing.

Stap 3 : Inzichtelijk maken van wijzigingen met bijbehorende financiële- en arbeidsrechtelijke consequenties. Dit ter voorbereiding op het communicatietraject richting werknemer(s) en verdere afhandeling van de aanpassing van de pensioenregeling. Onderstaand, in overzicht 2, treft u een kort cijfermatig overzicht aan waarin de gevolgen van de aanpassingen inzichtelijk worden gemaakt.

Wij willen benadrukken dat de (financiële) risico’s bij het uitblijven van een tijdige aanpassing van de pensioenregeling groot kunnen zijn. U heeft als werkgever de zorgplicht om een pensioentoezegging aan te bieden conform (fiscale) wet- en regelgeving. Wij staan u hierin graag bij.

Indien u vragen heeft of extra informatie wenst dan kunt u contact opnemen.

Overzicht 1

In onderstaand overzicht hebben wij de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 weergegeven.

overzicht1

* Indien u een beschikbare premieregeling heeft met het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum o.b.v. de eindloonsystematiek, dan is het nog niet duidelijk welke franchise gehanteerd mag worden voor de berekening van het partnerpensioen.

Overzicht 2

Om inzichtelijk te maken welke gevolgen de aanpassingen per 1 januari 2015 hebben voor u (en/of uw medewerkers) hebben wij voorbeeldberekeningen uitgewerkt. Onderstaande schema’s zijn gebaseerd op een beschikbare premieregeling (1), een middelloonregeling (2) en een eindloonregeling (3). Deze voorbeeldberekeningen zijn met grote zorgvuldigheid vervaardigd, doch hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Uitgangspunten voor de berekeningen:

– Drie werknemers met een verschillend salaris, namelijk:

  • Werknemer 1               €   35.000,00
  • Werknemer 2               €   70.000,00
  • Werknemer 3               €  140.000,00

– Leeftijd werknemers 49 jaar (op berekeningsdatum)
– Berekeningsdatum 1-1-2015
– Datum van indiensttreding 1-1-2011
– Pensioendatum 1-1-2033 (22 dienstjaren bij pensioenleeftijd 67 jaar)

overzicht2.1

Overzicht 2(1)

Berekening beschikbare premieregeling voor werknemer 1:
Tot 1-1-2014:
maximale jaarpremie is (€ 35.000 – € 13.449) * 14,2% = € 3.060,24
Vanaf 1-1-2015:
maximale jaarpremie is (€ 35.000 – € 12.552) * 12,5% = € 2.806,00
Op jaarbasis daalt de maximale beschikbare premie met € 254,24

Aanspraak partnerpensioen voor werknemer 1:
Tot 1-1-2014:
maximale verzekerde uitkering per jaar is (€ 35.000 – € 13.449) * 1,33% * 22 = € 6.305,82
Vanaf 1-1-2015:
maximale verzekerde uitkering per jaar is (€ 35.000 – € 13.449) * 1,33% * 4 + (€ 35.000 – € 14.204) * 1,16% * 18 = € 5.307,14

De verzekerde aanspraak bij overlijden voor de pensioendatum daalt met € 998,68 per jaar.

overzicht2.2

Berekening middelloonregeling voor werknemer 1:
Tot 1-1-2015:

Maximale aanspraak OP = (€ 35.000 – € 13.449) * 2,15% * 22 = € 10.193,62
Maximale aanspraak PP = € 10.193,62 * 70% = € 7.135,54
Vanaf 1-1-2015: Maximale aanspraak OP = (€ 35.000 – € 13.449) * 2,15% * 4 + (€ 35.000 – € 12.552) * 1,875% * 18 = € 9.429,59
Maximale aanspraak PP = € 9.429,59 * 70% = € 6.600,71 De verzekerde aanspraak OP daalt met € 764,04 en de verzekerde aanspraak PP bij overlijden voor de pensioendatum daalt met € 534,83.

overzicht2.3

Berekening eindloonregeling voor werknemer 1:
Tot 1-1-2015:
Maximale aanspraak OP = (€ 35.000 – € 13.449) * 1,9% * 22 = € 9.008,32
Maximale aanspraak PP = € * 70% = € 6.305,82

Vanaf 1-1-2015:
Maximale aanspraak OP = (€ 35.000 – € 13.449) * 1,9% * 4 + (€ 35.000 – € 14.204) * 1,657% * 18 = € 7.840,49
Maximale aanspraak PP = € * 70% = € 5.488,34

De verzekerde aanspraak OP daalt met € 1.167,83 en de verzekerde aanspraak PP bij overlijden voor de pensioendatum daalt met € 817,48.

* De franchise is in alle situaties de fiscaal minimale franchise voor een werknemer.
** Het beschikbare premiepercentage en de opbouwpercentages zijn gebaseerd op de fiscaal maximale percentages. De gebruikte premiestaffel is de netto ministeriële premiestaffel II op basis van 4% rekenrente.

2018-02-09T14:53:45+00:00