Advies STAR inzake rol werkgever in pensioencommunicatie

Werkgevers en pensioenuitvoerders zijn beiden verantwoordelijk voor pensioencommunicatie richting werknemers, zo schrijft de Stichting van de Arbeid (STAR) in haar advies van 18 maart jl. aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het advies geeft de STAR verder antwoord op een vijftal in dit kader aan haar gestelde vragen.

De STAR kan zich vinden in de stelling dat een meer prominente rol van de werkgever bij pensioen-communicatie niet alleen in het belang is van het pensioenbewustzijn van de werknemer, maar ook voor de werkgever zelf in het kader van zijn arbeidsvoorwaardenbeleid. Niet alleen is de werkgever het eerste aanspreekpunt voor werknemers betreffende arbeidsvoorwaarden (goed werkgeverschap: artikel 7:611 BW), maar ook is de werkgever door de wetgever aangewezen om werknemers informatie over de pensioenregeling te verstrekken (zie bijvoorbeeld artikelen 7 en 21 PW).

Mede doordat het kennisniveau van werkgevers veelal tekort schiet, stelt de STAR vast dat bij pensioencommunicatie de rol van de pensioenuitvoerders meestal leidend is. Alleen een goede samenwerking tussen pensioenuitvoerders en werkgevers kan die situatie verbeteren. Volgens de STAR kunnen pensioenuitvoerders werkgevers behulpzaam zijn door hen specifieke voorlichting over de pensioenregeling te geven. De STAR heeft aangegeven voor de zomer te komen met nadere aanbevelingen hieromtrent.

Bron: http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws/Brief_STAR_advies-rol-werkgever-communicatie-pensioenregeling.pdf

2018-05-22T10:24:23+00:00