Alles over Wet vereenvoudiging en Flexibilisering

Wet vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V. recht

Alles over Wet vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V. recht

Per 1 oktober 2012 is de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V. recht van kracht geworden (ook wel beter bekend als de Flex B.V.). Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen in een Flex B.V. ten opzichte van de oude B.V.? En gaan oude B.V.’s automatisch over naar een Flex B.V.?

De wet is voor alle B.V.’s in werking getreden. Er bestaat geen verplichting om de statuten te wijzigen echter zullen juist deze statuten op veel punten strengere regels voorschrijven (dat een blokkering kan betekenen voor de nieuwe wettelijke bepalingen). Wat zijn de belangrijkste verschillen en nieuwe wettelijke bepalingen:

1) De minimum kapitaaleis van € 18.000 is komen te vervallen. Daarnaast is er geen bankverklaring meer benodigd en bij inbreng in natura is de eis van een accountantsverklaring komen te vervallen.

2) Het is mogelijk om het maatschappelijk kapitaal te schrappen. Hierdoor kan men ongelimiteerd aandelen uitgeven.

3) Er kunnen stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden gecreëerd. Door invoering van verschillende soorten aandelen ontstaat een grote flexibiliteit op aandeelhoudersniveau om zeggenschap en winstdeling onderling te organiseren, los van de daadwerkelijke aandelenverhouding in het kapitaal van de vennootschap. Dit kan ook een aandeelhoudersovereenkomst overbodig maken.

4) Met de invoering van de Flex-bv heeft het bestuur (statutaire directie) een nieuwe wettelijke taak erbij. Voor elke vorm van uitkering (o.a. winstuitkering, inkoop eigen aandelen) is goedkeuring benodigd van het voltallige bestuur. De directie dient een uitkeringstest uit te voeren, waaruit moet blijken dat de onderneming in staat zal blijven de opeisbare verplichtingen voor komend jaar te kunnen voldoen. Er mag dus geen uitkering worden goedgekeurd indien men redelijkerwijs zou kunnen weten dat de B.V. na de uitkering niet meer aan zijn verplichting zou kunnen voldoen. Het bestuur riskeert anders hoofdelijke aansprakelijkheid voor het tekort, dat door de uitkering is ontstaan. Daarnaast kan van de aandeelhouders worden verlangd de ontvangen uitkering terug te betalen aan de B.V.

5) De overdraagbaarheid van aandelen is versoepeld. Onder de oude B.V. werd het besloten karakter van de B.V. beschermd in de vorm van een blokkeringsregel (d.m.v. een aanbiedingsregel of een goedkeuringsregel). Onder de Flex-bv is de verplichting om een dergelijke blokkeringsregel op te nemen in de statuten komen te vervallen.

6) Bij de oude B.V. konden aandeelhouders met stemrecht een AVA bijeenroepen indien zij alleen of gezamenlijk meer dan 10% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigden. Onder de nieuwe Flexwet is dit percentage verlaagd naar 1% van het geplaatst kapitaal. Daarnaast hoeft de AVA niet perse meer in Nederland plaats te vinden en is de wettelijke oproepingstermijn verkort van 14 dagen naar 8 dagen.

7) Bestuurders kunnen nu direct worden gekozen door de houders van bepaalde aandelensoorten, voorheen konden ze alleen een bindende voordracht doen (bestaande uit minstens twee kandidaten).

8) Indien het bestuur tevens aandeelhouder van de B.V. is, dan geldt in de nieuwe BV-wet een vereenvoudigde procedure voor vaststelling van de jaarrekening. Door ondertekening van de jaarrekening wordt tevens de jaarrekening vastgesteld. Ook zorgt vaststelling van de jaarrekening direct voor decharge van het bestuur, er behoeft dus geen aparte AVA hiervoor te worden gehouden. Wel dienen alle overige vergadergerechtigden in degelegenheid te zijn gesteld om kennis te nemen van de jaarrekening en zij moeten met de wijze van vaststelling hebben ingestemd. Hierdoor is de wettelijke deponeringstermijn verkort. Voorheen was de uiterlijke termijn van deponeren 13 maanden en 8 dagen, onder de nieuwe Flexwet is dit nog maar 11 maanden en 8 dagen.

Het is aan te bevelen om de statuten van uw huidige B.V. goed door te nemen en waar nodig een statutenwijziging door te voeren, om op deze manier zo optimaal mogelijk te kunnen profiteren van de nieuwe wettelijke bepalingen rondom de ‘Flex-BV’.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.