Thema

Pensioen, zorg en inkomen

Nieuwsbrief Pensioen, Zorg en Inkomen

Inhoudsopgave


Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd

De reden voor de wijziging van de wet is dat de overheid de samenwerking tussen de werkgever, werknemer en bedrijfsarts wil verbeteren. Als werkgever bent u verplicht om deze nieuwe regels na te leven. Eén van de gevolgen van de nieuwe wet is dat de bestaande taken van de arbodienst en bedrijfsarts verder worden uitgebreid. Deze uitbreiding wordt in een overeenkomst tussen de werkgever en de arbodienst vastgelegd in het Basiscontract Arbodienstverlening.

Basiscontract Arbodienstverlening
In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Voor de arbodienstverlening staan minimumeisen vermeld zoals de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer en de mogelijkheid tot een second opinion voor de werknemer. Het is mogelijk om het basiscontract uit te breiden tot een maatwerkcontract. 

Nieuwe arbocontracten
Alle nieuwe arbocontracten die vanaf 01-07-2017 worden gesloten, moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Bestaande arbocontracten
Voor bestaande contracten hebben werkgevers en arbodiensten tot 01-07-2018 de tijd om de contracten aan te passen naar de nieuwe wetgeving.

De arbodienst zal u ook informeren over deze nieuwe wet en de aanpassingen die zij zullen doorvoeren om te voldoen aan de wet. Heeft u nog niets vernomen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw arbodienst.

Wat is er vernieuwd

Bezoek op de werkplek
De bedrijfsarts moet iedere werkplek bij een bedrijf kunnen bezoeken. Zo leert hij of zij het bedrijf beter kennen en kan hij/zij preventief adviezen geven.

Open spreekuur bij de bedrijfsarts
Elke werknemer kan de bedrijfsarts bezoeken als er vragen zijn over de gezondheid in relatie tot het werk. Hiervoor hoeft er geen toestemming van de werkgever te zijn en de medewerker hoeft ook niet ziek te zijn of bestaande klachten te hebben.

Second opinion voor werknemers
Alleen de werknemer kan een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit is niet mogelijk voor de werkgever. De second opinion moet wel door de werkgever worden betaald.

Adviserende rol van de bedrijfsarts
De bedrijfsarts heeft een onafhankelijke adviserende rol. De werkgever moet bijvoorbeeld geadviseerd worden over toepassingen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Ook geeft de bedrijfsarts adviezen bij ziekteverzuimbegeleiding. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van werknemers.

Melden van beroepsziekten
Het signaleren en melden van beroepsziekten behoorde al tot het takenpakket van de bedrijfsarts. Via het basiscontract is nu toegevoegd dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

De klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werkgever, werknemer of andere belanghebbende de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen.

Een duidelijkere rol voor de preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een duidelijkere rol. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Bij een bedrijf met 25 of minder werknemers mag dit ook de directeur/eigenaar zijn. De preventiemedewerker heeft nu een adviserende rol en zal meer gaan samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de werknemer als preventiemedewerker moet nu met instemming van de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) plaatsvinden.

Een grotere medewerkersbetrokkenheid
De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen hebben het recht om overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging. Op die manier zijn er meer mogelijkheden om betrokken te worden bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Toezicht en handhaving
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met onze afdeling Pensioen, Zorg en Inkomen via telefoonnummer 088- 551 4100 of per e-mail: pzi@saa.nl


Op tijd melden van zieke werknemers

Uit de praktijk blijkt dat niet elke werkgever ziekmeldingen van werknemers op tijd doet.

Ziekteverzuimverzekeraars bepalen vaak dat een ziekmelding binnen 48 uur moet worden gedaan. Dit gaat in veel gevallen via een online omgeving.

Ook als de werkgever denkt dat het ziekteverzuim kort zal zijn en binnen de eigenrisicotermijn zal blijven, dient de ziekmelding binnen 48 uur gedaan te worden. Ten onrechte wordt weleens gedacht dat dit een negatieve invloed heeft op de premie van uw verzuimverzekering.

Wordt de ziekmelding te laat gedaan, dan kan de datum van ziekmelding als eerste ziektedag aangemerkt worden en gaat op die dag ook de eigenrisicotermijn in.

Wij adviseren u om de werknemer tijdig (binnen 48 uur) ziek te melden. Zo voorkomt u discussies met de verzekeraar.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met onze afdeling Pensioen, Zorg en Inkomen via telefoonnummer 088- 551 4100 of per e-mail: pzi@saa.nl.


Een contract met arbodienst of bedrijfsarts is verplicht

Uit het rapport “Arbo in bedrijf 2016” van de Inspectie SZW blijkt dat 29% van de bedrijven met 1 tot 9 werknemers geen contract heeft met een arbodienst of bedrijfsarts. Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Heeft u nog geen arbodienst?
Als u nog geen arbodienst heeft, dan kunnen wij u in contact brengen met verschillende arbodiensten zoals Arboned, Guyra, Consense en Capability. Wij sturen u graag informatie toe.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres pzi@saa.nl of telefonisch via telefoonnummer 088-551 4100. Wij helpen u graag verder.


Het arbeidsongeschiktheidsrisico van de directeur-grootaandeelhouder

Op de meeste ziekteverzuimverzekeringen wordt de directeur groot-aandeelhouder (DGA) uitgesloten van de dekking.

Voor werknemers die zijn verzekerd via Sociale Verzekeringen is er een wettelijke plicht om deze, gedurende de looptijd van het contract bij ziekte, loon door te betalen. Indien de werknemer een vast contract heeft, kan dit oplopen tot 2 jaar. Het eerste jaar wordt minimaal 70% van het inkomen betaald of het wettelijke minimumloon als dit hoger is. In het tweede jaar wordt 70% van het inkomen doorbetaald In een CAO kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Tussen de DGA en de werkgever is er geen gezagsverhouding. Wie ontslaat bijvoorbeeld de DGA en wie verplicht de DGA mee te werken aan zijn/haar eigen re-integratie bij ziekte? Vanuit de overheid is een DGA niet verzekerd voor de verzekeringen vanuit de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Er is dus vanuit de overheid geen vangnet bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een DGA of zelfstandige moet zelf zijn arbeidsongeschiktheidsrisico inschatten en kiezen of hij een passende verzekeringsoplossing nodig heeft of het risico zelf kan dragen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wilt u meer weten?
Bent u DGA of zelfstandig ondernemer en wilt u geïnformeerd worden over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze afdeling Pensioen, Zorg en Inkomen via telefoonnummer 088- 551 4100 of per e-mail: pzi@saa.nl.


Belangrijke data over aanpassingen in zorgverzekeringen

Aan het eind van het jaar heeft u de mogelijkheid om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar of uw huidige verzekering aan te passen. Omdat er elk jaar wijzigingen plaatsvinden in de tarieven en voorwaarden van de verzekeringen ontvangt u vaak vele berichten van verschillende aanbieders. Om u alvast een overzicht te geven, hebben wij hieronder de belangrijke data van het zorgseizoen 2017/2018 op een rij gezet.

19 september 2017 (Prinsjesdag)
Op Prinsjesdag wordt door de regering bekendgemaakt welke zorg er in 2018 is opgenomen in de basisverzekering. Ook wordt het verplichte eigen risico voor verzekerden van 18 jaar of ouder bekendgemaakt. Voor kinderen van onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor de aanvullende verzekeringen bepalen de verzekeraars zelf wat de vergoedingen en premies zijn.

12 november 2017
Uiterlijk op 12 november moeten de verzekeraars de premies en vergoedingen van 2018 bekend hebben gemaakt.

31 december 2017
Dit is de laatste dag van het jaar waarop u een wijziging of opzegging van uw verzekering kunt doorgeven aan uw huidige zorgverzekeraar zodat deze per 01-01-2018 kan ingaan.

31 januari 2018
Dit is de laatste dag dat u een nieuwe verzekering kunt afsluiten per 01-01-2018. De opzegging van uw huidige verzekering moet dan wel al zijn gedaan.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met onze afdeling Pensioen, Zorg en Inkomen via telefoonnummer 088- 551 4100 of per e-mail: pzi@saa.nl.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.