Corona update

Q&A zakelijke schadeverzekering a.s.r.

Q&A zakelijke schadeverzekeringen a.s.r.

Vragen over algemeen zakelijk

Mijn bedrijf ligt (nagenoeg) stil door de maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wat kan SAA voor mij betekenen?
Neem contact op met SAA om te bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de verzekeringen. 


Vragen over brand zakelijk

De verzekeringsaanvraag is geaccepteerd onder voorbehoud van inspectie. Vervalt mijn dekking nu er voorlopig geen fysieke inspecties meer uitgevoerd kunnen worden?
Nee, uw dekking blijft gewoon lopen zoals afgesproken. De termijn waarbinnen de inspectie verricht zou moeten worden, verruimen wij totdat een dergelijke inspectie logischerwijs weer uitgevoerd zou kunnen worden.

De termijn van mijn oude taxatierapport is verstreken en ik ben in afwachting van een nieuw taxatierapport. In de huidige situatie lukt dit voorlopig niet. Hoe gaat a.s.r. hier mee om?
Wij zullen de genoemde geldigheidstermijn van het taxatierapport verlengen totdat het weer reëel is dat u een nieuwe taxatie uit kunt laten voeren. Bij een eventuele schade houden wij ons ook aan de genoemde taxatiewaarde.

Als een klant een pand een bepaalde periode niet gebruikt of zelfs afwezig is, staan hiervoor dekkingsbeperkingen in de polisvoorwaarden. Hoe gaat a.s.r. hier mee om?
Dat het personeel thuis zit en het gebouw dus niet in gebruik is in verband met de maatregelen rond het coronavirus beschouwen we dat niet als buiten gebruik.

Bedrijven gaan andere activiteiten ontplooien om omzet te blijven genereren. Bijvoorbeeld: lichte bouw-, sloop- en montagewerkzaamheden en klusjes in de agrarische sector. Hoe gaat a.s.r. hiermee om?
Dit valt onder de dekking als het werkzaamheden zijn die bij het betreffende bedrijf redelijkerwijs te verwachten zijn. Bij twijfel als de werkzaamheden sterk afwijken van wat je zou mogen verwachten, neem dan contact met ons op.

Bedrijven lijden omzetverlies door de maatregelen rond het coronavirus. Is dit verzekerd?
Nee. De Bedrijfsschadeverzekering biedt geen dekking voor omzetverlies door maatregelen rond het coronavirus; er moet sprake zijn van een materiële schade door een met name genoemd evenement in de voorwaarden, zoals brand, storm, ontploffing, neerslag, inbraak. 


Vragen over recht zakelijk

Valt vertragingsschade door het niet kunnen leveren van producten onder de dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?
Nee, vertragingsschade valt niet onder de dekking van de AVB. Dit is namelijk zuivere vermogensschade. Met zuivere vermogensschade bedoelen wij de financiële schade die niet het gevolg is van zaak- of letselschade.

Kan ik als werkgever aansprakelijk worden gesteld als mijn werknemer thuiswerkt? En valt dit onder de dekking van werkgeversaansprakelijkheid?
Of dit onder de dekking van de AVB/WGA valt, hangt van de concrete omstandigheden af en welke afspraken hierover onderling zijn gemaakt. Als werkgever hebt u de zorgplicht dat een werknemer in een gezonde werkomgeving zijn werk kan verrichten. Dit geldt in beginsel ook als dit werk thuis wordt verricht. Of de klant hiervoor aansprakelijk is, hangt ook van de omstandigheden af.

Kan een (medische) zorginstelling aansprakelijk worden gesteld voor het overdragen van het virus door een medewerker aan een patiënt of cliënt? En valt dit onder de dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering?
In beginsel is er dekking onder de AVB. Het verplegend of verzorgend personeel zal tegenover de bewoners, in bijvoorbeeld een bejaardentehuis, voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Ook aan bepaalde beroepsgroepen, zoals artsen en dergelijke, kunnen hogere eisen gesteld worden met betrekking tot de hygiëne wanneer zij in contact komen met kwetsbare groepen. Het wel of niet bestaan van aansprakelijkheid is zeer afhankelijk van de concrete omstandigheden.

Ik ga tijdelijk andere werkzaamheden verrichten dan mijn verzekerde hoedanigheid, moet ik dit dan doorgeven?
Als de werkzaamheden gaan afwijken van de werkzaamheden die aan ons zijn doorgegeven, dan is het verstandig altijd met ons contact op te nemen zodat de klant duidelijkheid houdt over polisdekking en voorwaarden. Ook als deze werkzaamheden tijdelijk van aard zijn. De acceptant kan dan nagaan of de verzekerde hoedanigheid hierdoor verandert en of er andere condities (zoals clausules, premie en eigen risico) gaan gelden.

Ik ga tijdelijk bezorgen. Het gebruik van elektrische fietsen door restauranthouders voor het bezorgen van maaltijden is uitgesloten. Wordt hierop een uitzondering gemaakt?
Normaal is de activiteit ‘bezorgen’ niet verzekerd voor elektrische fietsen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bij gebruik door restauranthouders. Maar we helpen graag door in te spelen op deze tijdelijke behoefte. Daarom is, onder bepaalde voorwaarden, het tijdelijk mogelijk om bezorging van eten door mkb-bedrijven mee te verzekeren. Wil uw klant gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact met ons op. Dan bespreken we onder welke voorwaarden we bezorging voor uw klant tijdelijk kunnen meeverzekeren.

Ik kan een product niet leveren doordat de productie stil ligt door het coronavirus. Kan ik mijn leverancier hiervoor aansprakelijk stellen?
In principe niet. Het coronavirus betreft een buitengewone omstandigheid, waardoor de leverancier kan tegenwerpen dat er sprake is van overmacht. Er valt dus geen verwijt te maken. Van een wanprestatie, een toerekenbare tekortkoming, is immers geen sprake. Hooguit in uitzonderingsgevallen kan het anders zijn als de gevolgen van dergelijke overmacht situaties via Algemene Voorwaarden als risico bij de leverancier zijn neergelegd. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gegarandeerde levering zonder enige disclaimer (zoals overmacht). In de praktijk zie je dit vrijwel nooit. Wel moet elke situatie afzonderlijk worden beoordeeld en moeten alle omstandigheden van de overeenkomst worden beoordeeld. Wat in de ene situatie overmacht betekent, hoeft dat niet persé in een vergelijkbare situatie ook te betekenen. 


Vragen over transport zakelijk

Mijn goederen zijn vertraagd, of ik moet extra kosten maken om de goederen te laten vervoeren. Zijn deze kosten verzekerd?
De Goederentransportverzekering biedt alleen dekking voor materiële schade aan goederen. Niet voor vertragings-, gevolg- of indirecte schade. Aanvullende kosten als gevolg van vertraging of het uitvallen van een vervoermiddel (bijvoorbeeld door het sluiten van grenzen of het niet varen van schepen) zijn niet verzekerd.

De goederen worden afgewezen door de plaatselijke autoriteiten (rejection). Ben ik hiervoor verzekerd?
De Goederentransportverzekering biedt alleen dekking wanneer er sprake is van materiele schade aan de verzekerde goederen. Bij rejection is hier geen sprake van, u bent hier dus ook niet voor verzekerd.

Ik ben een vervoerder, en word aansprakelijk gesteld voor de late levering of het niet kunnen leveren van de zaken. Ben ik hiervoor verzekerd?
Als u zaken niet op tijd kunt afleveren, kunt u in sommige gevallen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit is onder andere afhankelijk van de vervoerscondities, of er materiële schade is aan de vervoerde zaken en of de vertraging was te voorzien. Bent u aansprakelijk voor vertragingsschade? Dan bent u hiervoor verzekerd tot € 2.500 per transport. 


Vragen over verkeer zakelijk

Ik ben in het buitenland gestrand met mijn motorrijtuig of landmateriaal door het sluiten van grenzen. Is er dekking voor extra verblijfskosten?

Nee, deze situatie is niet verzekerd. Er is geen dekking voor gemaakte extra verblijfskosten.

Ik gebruik mijn motorrijtuig nu niet. Kan ik de verzekering tijdelijk stopzetten? 
Als een motorrijtuig op de openbare weg staat is een WAM-dekking verplicht. Als het kentekenen van het motorrijtuig opgeschort is, kan de WA-dekking tijdelijk worden stopgezet. Let op, het motorrijtuig mag tijdens deze periode niet op de openbare weg staan (of wat hieraan gelijk wordt gesteld).

Ik ga tijdelijk bezorgen. Bezorgdiensten zijn uitgesloten op alle verkeersproducten. Worden hiervoor uitzonderingen gemaakt?
Normaal is de activiteit ‘bezorgen’ niet verzekerd voor verkeersverzekeringen. Maar we helpen graag door in te spelen op deze tijdelijke behoefte. Daarom is, onder bepaalde voorwaarden, het tijdelijk mogelijk om bezorging van eten door mkb-bedrijven mee te verzekeren. Het geldt voor zowel zakelijke als particuliere motorrijtuigen (die al bij ons verzekerd zijn). Wil de klant gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact met ons op. Dan bespreken we onder welke voorwaarden we bezorging voor uw klant tijdelijk kunnen meeverzekeren.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.