Pensioen

Uw pensioen op maat

Alles over Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een voorziening voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden en de opvolger van de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO). De WIA verzorgt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. Dit geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven mogelijk onder de WAO vallen.

De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid

  • < 35% arbeidsongeschikt, geeft geen recht op een WIA uitkering. > 35% maar < 80% arbeidsongeschikt,
  • òf > 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, geeft recht op een WGA uitkering.
  • > 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt, geeft recht op een IVA uitkering.

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Mensen die meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering; WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Ditzelfde geldt voor mensen die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De WGA bestaat uit twee fases: de loongerelateerde uitkering, gevolgd door de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering geldt het maximum dagloon.

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raken, krijgen een IVA-uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (rekening houdend met maximum dagloon). “Volledig” betekent: meer dan 80%. “Duurzaam” betekent: geen of slechts een geringe kans op herstel.

Indien in de eerste twee jaar van ziekte reeds duidelijkheid is dat er sprake is van een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid dan kan een vervroegde WIA-keuring worden aangevraagd. De criteria die het UWV bij toetsing hierbij hanteert zijn echter zeer streng.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het UWV.

Meer informatie

Heeft u vragen m.b.t. de WIA wetgeving dan kunt u contact met ons opnemen.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.