Documenten

Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking tussen klanten en SAA. Mede op basis van dit vertrouwen kunnen wij zekerheid bieden. Helaas komt het voor dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Dit heeft een negatief effect voor de overige klanten, want hoe meer er fraude wordt gepleegd, hoe meer u moet betalen voor uw premie. Dit willen wij graag voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij het bij de totstandkoming en/of bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst opzettelijk geven van een onjuiste voorstelling van zaken met als doel het onrechtmatig verkrijgen van een verzekeringsdekking of -uitkering c.q. service. Bijvoorbeeld:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie.
 • Het veranderen van bedragen op nota’s.
 • Meer declareren dan de schade die is geleden.
 • Het onjuist schetsen van een gebeurtenis.
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, op een andere manier.

Hoe sporen wij fraude op?

Bij acceptatie van verzekering en het behandelen van schadeclaims voeren wij controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk worden geacht om nader onderzoek te verrichten. Bij het doen van dit onderzoek houden wij ons aan de wet- en regelgeving.

Als wij het vermoeden hebben dat er fraude is gepleegd, dan zullen wij de desbetreffende verzekeraar hierover informeren. Deze verzekeraar zal het onderzoek dan van ons overnemen.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als de maatschappij vaststelt dat er fraude is gepleegd, kunnen de volgende maatregelen worden genomen. De privacyregels zullen hierbij in acht genomen worden.

 • Er zal geen vergoeding voor de gelede schade worden gegeven.
 • Alle gemaakte kosten zullen worden teruggevorderd.
 • Alle lopende verzekeringscontracten en andere contracten kunnen worden opgezegd.
 • Wij zullen in de toekomst geen contracten meer aangaan.
 • De fraude opnemen in ons interne incidentenregister.
 • Het melden van de betrokkenen middels waarschuwingslijsten.
 • Aangifte doen bij de politie.

Welke maatregelen er precies worden genomen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Waar kunt u aangifte van fraude doen?

Bij vermoeden van fraude door een verzekerde of als er door een andere relatie misbruik wordt gemaakt van een verzekeringsproduct, of enig ander bij SAA ondergebracht financieel product, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.