Klantenservice

Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling bij SAA

Hoewel wij ons uiterste best doen om u van goede dienstverlening te voorzien kan het voorkomen dat uw beleving anders is. Wij vernemen dat dan graag van u en zullen alles in het werk stellen om aan uw verwachting te voldoen.

Stap 1. Uw bemiddelaar

Uw bemiddelaar behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw ongenoegen eerst met uw bemiddelaar. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen. U krijgt van uw bemiddelaar binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Is SAA uw bemiddelaar? Neem dan contact met ons op.

Stap 2. SAA Verzekeringen

Wanneer uw bemiddelaar uw verwachting niet waar maakt dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer deze behandeling niet naar wens is dan kunt u dat schriftelijk aan de directie kenbaar maken of direct contact opnemen. U kunt uw ongenoegen ook per e-mail kenbaar maken via feedback@saa.nlOok in dat geval krijgt u binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

SAA Verzekeringen
T.a.v. Directie
Postbus 9000
3007 AA Rotterdam

Stap 3. KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

In het geval u het niet eens bent met het standpunt van directie dan kunt u zich tot het KiFiD richten. Dit is het objectieve instituut waar u terecht kunt voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U kunt binnen drie maanden na dagtekening van het schrijven van de directie een klacht indienen bij het KiFiD.

SAA is aangesloten bij het KIFID onder nr 300.007471, en bij de AFM onder nr 12011217.
Wordt een klacht met betrekking tot onze activiteiten als gevolmachtigd agent ingediend bij het Klachteninstituut dan geven wij op voorhand aan dat wij het bindend advies aanvaarden.

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

ODR-Platform

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europeesche ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Conflicterende belangen

Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen het volmachtbedrijf en het bemiddelingsbedrijf. Wanneer er sprake is van een belangenverstrengeling tussen de intermediaire activiteiten enerzijds en de volmachtactiviteiten anderzijds, dan wordt er niet voldaan aan hetgeen de wetgever middels Wft (artikel 3:17) heeft beoogd te regelen.

De NVGA heeft een instructie opgesteld op welke wijze een huisvolmacht maatregelen dient te nemen om, in geval van conflicterende situaties, een zorgvuldige uitoefening van het volmachtbedrijf te realiseren.

De rol van het intermediair is om de belangen van de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan haaks staan op het dienen van het belang van de verzekeraar en/of van de aanbieder. Voor een integere bedrijfsvoering is het belangrijk dat de situaties - die mogelijk conflicterend kunnen zijn - en ook de wijze waarop de feitelijk leider van het bemiddelingsbedrijf c.q. volmachtbedrijf in zo’n situatie dient te handelen worden omschreven. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er situaties zich voordoen die vooraf niet zijn omschreven, maar waarbij er wel sprake is van een conflictsituatie. In die gevallen moet het ook duidelijk zijn op welke wijze er gehandeld dient te worden.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u direct contact opnemen.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.