Klantenservice

Klachtenbehandeling

Klachten

Hoewel wij ons uiterste best doen om u van goede dienstverlening te voorzien kan het voorkomen dat uw beleving anders is. Wij vernemen dat dan graag van u en zullen alles in het werk stellen om aan uw verwachting te voldoen.

Stap 1. Uw bemiddelaar

Uw bemiddelaar behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw ongenoegen eerst met uw bemiddelaar. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen.

Stap 2. SAA Verzekeringen

Wanneer uw bemiddelaar uw verwachting niet waar maakt dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer deze behandeling niet naar wens is dan kunt u dat schriftelijk aan de directie kenbaar maken of direct contact opnemen.

SAA Verzekeringen
T.a.v. Directie
Postbus 9000
3007 AA Rotterdam

Stap 3. KiFiD (Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening)

In het geval u het niet eens bent met het standpunt van directie dan kunt u zich tot het KiFiD richten. Dit is het objectieve instituut waar u terecht kunt voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U kunt binnen drie maanden na dagtekening van het schrijven van de directie een klacht indienen bij het KiFiD.

SAA is aangesloten bij het KIFID onder nr 300.007471, en bij de AFM onder nr 12011217

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

 

Conflicterende belangen

SAA Verzekeringen B.V. is het advies- en bemiddelingsbedrijf van SAA. Zij adviseert en bemiddelt bij de totstandkoming van verzekeringen voor haar klanten. Deze verzekeringen kunnen ondergebracht worden bij SAA Assuradeuren B.V., het volmachtbedrijf van SAA.

Het volmachtbedrijf moet zorgvuldig en objectief uitgeoefend worden, zowel ten opzichte van de verzekeraar als ten opzichte van de bemiddelaar en de verzekerde. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het advies- en bemiddelingsbedrijf en het volmachtbedrijf dienen gescheiden te zijn. Daarom worden deze in twee verschillende juridische entiteiten uitgeoefend.

SAA heeft adequate maatregelen genomen om in het geval van conflicterende situaties, een zorgvuldige uitoefening van het volmachtbedrijf te realiseren.

Voorbeelden van conflicterende situaties kunnen zijn:

 • Onterechte acceptatie of afwijzing van een risico.
 • Onterechte toestemming tot wijziging of beĆ«indiging van een verzekering.
 • Onterecht accepteren of afwijzen van een schade.
 • Een medewerker van het advies- en bemiddelingsbedrijf doet aan de klant een toezegging en kan die toezegging niet waarmaken.
 • Een klant van het advies- en bemiddelingsbedrijf wordt door een adviesfout van het bemiddelaarsbedrijf met een dekkingsafwijzing geconfronteerd.
 • Het advies- en bemiddelingsbedrijf en het volmachtbedrijf zijn het niet eens over een acceptatie- of schadebehandelingsvraagstuk.
 • Indien er bij een schadegeval in de volmachttekening gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er twee of meer klanten bij deze schade zijn betrokken.
 • Alle kwesties waarin een vermoeden van fraude speelt.
 • Het volmachtbedrijf neemt een beslissing waarvan verwacht kan worden dat de klant in reactie daarop mogelijk de relatie met het advies- en bemiddelingsbedrijf in het geding brengt.


Naast bovenstaande voorbeelden kunnen er meer conflicterende situaties zijn.

In geval van een (mogelijk) conflicterende situatie wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De behandelaar in kwestie brengt de situatie zo goed mogelijk in kaart en raadpleegt vervolgens het volmachthandboek van het volmachtbedrijf.

 2. Indien het volmachthandboek duidelijkheid biedt over hoe met betrekking tot de verleende volmacht gehandeld dient te worden en het dreigende conflict hierdoor voorkomen of opgelost kan worden, wordt conform het volmachthandboek gehandeld.

 3. Indien het volmachthandboek geen duidelijkheid of geen oplossing biedt, wordt de feitelijk leidinggevende van het volmachtbedrijf gevraagd om een standpunt in te nemen.

 4. Bij het innemen van het standpunt zal de feitelijk leider uitsluitend en alleen de belangen van het volmachtbedrijf behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtgever.

 5. Indien de feitelijk leidinggevende bij zijn beslissing wil afwijken van de verleende volmacht, is voorafgaande schriftelijke toestemming van de volmachtverzekeraar nodig.


Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u direct contact opnemen.