SAA

Privacy

Alles over ons privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Algemeen
Dit is de Privacy Verklaring van SAA Holding B.V. en alle aan SAA Holding B.V. gelieerde (dochter)ondernemingen waaronder SAA Assuradeuren B.V. en SAA Verzekeringen B.V. (gezamenlijk verder: SAA), gevestigd in Rotterdam. Deze Privacy Verklaring omschrijft onder meer welke persoonsgegevens SAA verwerkt, voor welke doeleinden SAA deze persoonsgegevens gebruikt en hoe u met SAA contact kan opnemen met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u persoonsgegevens aan SAA verstrekt heeft u daaraan voorafgaand of tegelijkertijd daarmee deze Privacy Verklaring ontvangen. Indien SAA uw persoonsgegevens niet van u heeft verkregen is deze Privacy Verklaring uiterlijk binnen één maand na verkrijging van uw persoonsgegevens aan u verstrekt.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
SAA verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 • een financieel product bij ons aanvraagt, of als uw adviseur of bemiddelaar dat doet;
 • klant bent van SAA en dus een overeenkomst met SAA heeft gesloten;
 • met SAA contact opneemt en daarbij uw persoonsgegevens aan SAA verstrekt;
 • de website(s) van SAA bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat.

Het staat u vrij te besluiten om geen of niet alle verzochte persoonsgegevens aan SAA te verstrekken. Indien u daartoe besluit kan SAA niet aan uw verzoek of dat van uw adviseur of bemiddelaar voldoen en zal SAA geen overeenkomst met u sluiten.

Persoonsgegevens
SAA verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortejaar, -datum en –plaats;
 • BSN (ten behoeve van het doorsturen daarvan aan geldverstrekkers);
 • beroep en opleiding;
 • samenlevingsvorm;
 • gegevens partner en kinderen;
 • financiële gegevens omtrent inkomen, vermogen en schulden;
 • gegevens omtrent gezondheid;
 • gegevens omtrent uw woning;
 • gegevens omtrent bankrekeningen;
 • gegevens omtrent in het verleden ingediende schadeclaims;
 • gegevens omtrent een strafrechtelijke verleden (alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van SAA Assuradeuren B.V.);
 • identificatiegegevens, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs;

  en mogelijke andere persoonsgegevens.

  Deze persoonsgegevens ontvangt SAA van u, van uw adviseur of bemiddelaar of van een andere partij. SAA maakt wel gebruik van profiling om op basis daarvan aan u geschikte producten te kunnen aanbieden.

  Doelen
  SAA verwerkt uw persoonsgegevens (mogelijk) voor de volgende doelen:

 • het (mogelijk) aangaan van een overeenkomst met u;
 • het onderhouden van een overeenkomst met u;
 • het onderhouden van ons relatiebestand;
 • marketingdoeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het bijdragen aan een integer financieel stelsel en het voorkomen en bestrijden van fraude.

  Grondslagen
  SAA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 • uw toestemming; u heeft het recht uw gegevens toestemming op elk moment in te trekken;
 • de uitvoering van een overeenkomst met u; voor het aangaan en uitvoeren van onze overeenkomst met u is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • ·ons gerechtvaardigd belang; wij hebben een gerechtvaardigd belang uw persoonsgegevens te verwerken, waaronder een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen en bestrijden van fraude.

  Bewaren van uw persoonsgegevens
  SAA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in elk geval gedurende de looptijd van onze overeenkomst met u. Na afloop van de overeenkomst met u bewaart SAA uw persoonsgegevens nog gedurende een periode van maximaal 7 jaar.

  Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens
  U kunt contact met SAA opnemen voor de volgende zaken:

 • inzage in de persoonsgegevens die SAA van u verwerkt;
 • aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens die SAA van u verwerkt;
 • wissen van de persoonsgegevens die SAA van u verwerkt;
 • beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;
 • ·overdracht van de persoonsgegevens die SAA van u verwerkt, aan u of aan een derde;
 • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Zie voor de contactgegevens van SAA hieronder. SAA streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. SAA brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van verzoeken, tenzij een verzoek onredelijk is. SAA is niet in alle gevallen gehouden aan uw verzoek te voldoen. In dat geval zal SAA dat duidelijk toelichten.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  SAA verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden, maar alleen indien:

 • u daarvoor uw toestemming heeft gegeven;
 • SAA daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving en/of een gerechtelijke uitspraak;
 • de verstrekking van uw persoonsgegevens ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy Verklaring.

  SAA kan uw persoonsgegevens in elk geval (mogelijk) doorgeven aan:

 • uw adviseur of bemiddelaar;
 • een opvolgend verzekeraar;
 • partijen aan wie SAA (een deel van) de administratieve werkzaamheden uitbesteedt;
 • accountants of administrateurs;
 • ICT-dienstverleners;
 • marketing-dienstverleners;
 • advocaten en adviseurs;
 • partijen die bij SAA een (financiële) audit of ander onderzoek uitvoert;
 • rechtsopvolgers van SAA;
 • gerechtelijke instanties;
 • Kifid;
 • instanties betrokken bij de opsporing en bestrijding van fraude;
 • BKR en WEW (NHG) in het kader van de NHG-borgstelling (inclusief trajecten voor beheer en kwijtschelding).

Indien mogelijk maakt SAA met die derden schriftelijke afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
SAA treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact met SAA
SAA telefoon: 088 541 4444
Postbus 9000 e-mail: info@saa.nl
3007 AA Rotterdam e-website: www.saa.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming van SAA
SAA heeft Andreas van Rooijen aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming, bereikbaar via compliance@saa.nl.

Klachten
Klachten over de wijze waarop SAA uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan SAA voorleggen. SAA doet haar best om uw klacht zo snel en goed mogelijk te behandelen. U kunt uw klacht sturen aan persoonsgegevens@saa.nl.

Klachten over de afhandeling van een bij SAA ingediende klacht of over een ander onderwerp gerelateerd aan de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Wijziging Privacy Verklaring
SAA kan deze Privacy Verklaring wijzigen. De geldende versie staat altijd op de website van SAA: www.saa.nl.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.