SAA

Privacy

Alles over ons privacybeleid

Privacyverklaring SAA


Algemeen
Dit is de Privacyverklaring van SAA Holding B.V. en alle aan SAA Holding B.V. gelieerde (dochter)ondernemingen waaronder SAA Assuradeuren B.V. en SAA Verzekeringen B.V. (gezamenlijk verder: SAA), gevestigd in Rotterdam. In deze Privacyverklaring leest u hoe SAA omgaat met uw persoonsgegevens. SAA verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Verwerking van persoonsgegevens
SAA verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als:

 • U, uw adviseur of uw bemiddelaar een (offerte voor een) financieel product aanvraagt;
 • U een overeenkomst aangaat met SAA, bijvoorbeeld om u te adviseren of om voor u te bemiddelen bij de totstandkoming van een financieel product;
 • U met SAA contact opneemt en daarbij uw persoonsgegevens aan SAA verstrekt;
 • U de website(s) van SAA bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat;
 • Wij voor u een overeenkomst uitvoeren of een financieel product beheren;
 • Wij moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van uw identiteit.

Het staat u vrij te besluiten om geen of niet alle verzochte persoonsgegevens aan SAA te verstrekken. Indien u daartoe besluit kan SAA niet aan uw verzoek of dat van uw adviseur of bemiddelaar voldoen en zal SAA geen diensten aan u verlenen of overeenkomst met u sluiten.

SAA ontvangt persoonsgegevens van u, van uw adviseur of bemiddelaar of van een andere partij. Eenieder die namens SAA inzage heeft in persoonsgegevens, is gehouden aan een geheimhoudingsverplichting.

Wanneer u persoonsgegevens van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden, medewerkers) aan SAA verstrekt, gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door SAA en u hen wijst op deze Privacyverklaring.

SAA maakt gebruik van profiling om op basis daarvan aan u geschikte producten te kunnen aanbieden.

Persoonsgegevens
SAA verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht, geboortedatum en -plaats;
 • Financiële gegevens omtrent inkomen, vermogen en schulden;
 • Overige persoonlijke en financiële gegevens voor zover relevant voor onze dienstverlening aan u;
 • Gegevens van lopende financiële producten;
 • Gegevens omtrent uw schadeverleden;
 • Identificatiegegevens, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • BSN (ten behoeve van het doorsturen daarvan aan aanbieders en/of verzekeraars);

Bijzondere persoonsgegevens

 • Gegevens omtrent gezondheid (alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van SAA);
 • Gegevens omtrent een strafrechtelijk verleden (alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van SAA).


Grondslagen
SAA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uw toestemming;
 • Het uitvoeren van onze overeenkomst met u;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen en bestrijden van fraude.

U heeft het recht om u van toestemming te onthouden of uw gegeven toestemming in te trekken. Als u dat doet, kan dit betekenen dat wij geen uitvoering kunnen gegeven aan onze dienstverlening.


Bewaren van uw persoonsgegevens
SAA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt of wettelijk is voorgeschreven. Na afloop van de bewaartermijnen zal SAA de gegevens anonimiseren zodat ze niet tot uw persoon herleidbaar zijn of verwijderen. Doorgaans zal dit zijn tot zeven jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat SAA gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met onder andere:

 • uw adviseur of bemiddelaar;
 • een opvolgend verzekeraar/aanbieder;
 • partijen aan wie SAA (een deel van) de administratieve werkzaamheden uitbesteedt;
 • accountants of administrateurs;
 • advocaten en adviseurs;
 • schade-experts en -herstelbedrijven;
 • arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven en zorgverleners
 • gerechtelijke instanties;
 • Kifid;
 • Toezichthouders;
 • instanties betrokken bij de opsporing en bestrijding van fraude, waaronder EPS en CIS;

U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen SAA. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.


Uw rechten:
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Inzage in de persoonsgegevens die SAA van u verwerkt;
 • Het laten corrigeren (rectificeren) en/of aanvullen van uw persoonsgegevens;
 • Het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het maken van bezwaar tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan u of derden;
 • Het intrekken van uw gegeven toestemming aan SAA om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Een klacht in te dienen over de manier waarop SAA uw persoonsgegevens verwerkt.

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar SAA. De contactgegevens van SAA staan onder het kopje ‘‘Contact met SAA’’. SAA streeft ernaar uw verzoek binnen vier weken af te handelen. SAA brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. SAA kan niet in alle gevallen aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen die voorrang hebben op de privacywetgeving. Indien dit het geval is zal SAA dat duidelijk toelichten.


Onze website
Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het bezoek en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik van gegevens te voorkomen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Wij gebruiken tracking cookies op onze website. Wij kunnen via deze cookies bijhouden welke webpagina’s u bezoekt. Daardoor kunnen wij u aanbiedingen doen waarvan wij verwachten dat die voor u interessant kunnen zijn. U hebt het recht om aan te geven dat u geen toestemming geeft hiervoor. 

Facebook/Twitter/LinkedIn

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en/of LinkedIn om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

Google Analytics

SAA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SAA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden

Onze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.


Opnemen telefoongesprekken
SAA kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan SAA telefoongesprekken opnemen voor kwaliteitsverbetering, trainingsdoeleinden of ter uitvoering van een overeenkomst. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. Bij schadedossiers kunnen opnames worden gebruikt door SAA en worden de opnames na afhandeling van de schadedossiers verwijderd. U heeft bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

 

Schademeldingen

Als SAA een schademelding ontvangt, wordt deze geregistreerd. SAA registreert en verwerkt de persoonsgegevens van partijen die betrokken zijn bij de betreffende schade. In sommige gevallen legt SAA de persoonsgegevens ook vast bij Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem).

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
SAA beschermt de haar toevertrouwde gegevens met adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.


Verwerking binnen en buiten de EU
Persoonsgegevens kunnen worden doorgezonden en verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. SAA zal zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU, een vergunning, uw toestemming of andere rechtsgronden zoals toegestaan volgens toepasselijke wet- en regelgeving.


Functionaris voor de gegevensbescherming van SAA
SAA heeft een functionaris voor de gegevensbescherming, u kunt contact opnemen via compliance@saa.nl.


Klachten
Heeft u een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door SAA? SAA doet haar best om uw klacht zo snel en goed mogelijk te behandelen. U kunt uw klacht sturen aan compliance@saa.nl


Contact met SAA
:

Postbus 9000

3007 AA Rotterdam

E-mail: compliance@saa.nl

Internet: https://www.saa.nl/

Klachten over de afhandeling van een bij SAA ingediende klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of over een ander onderwerp gerelateerd aan de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
.


Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens
:

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900 – 200 12 01

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Internet: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.


Wijziging Privacyverklaring
SAA kan deze Privacyverklaring wijzigen. De actuele versie staat altijd op de website van SAA: www.saa.nl.

SAA contactgegevens
Telefoon: 088 541 4444
Postbus 9000

3007 AA Rotterdam

E-mail: info@saa.nl
Website: www.saa.nl


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.