Alles over leegstaande panden verzekeren

Leegstaande panden - moeilijk verzekerbaar

Alles over het verzekeren van leegstaande panden

Door de huidige economische crisis neemt het aantal leegstaande woningen en bedrijfsgebouwen fors toe. Voor verzekeraars kan dat een verhoogd risico betekenen. Sommige verzekeraars zijn dan ook niet bereid om leegstaande panden te verzekeren.

Moet leegstand worden gemeld bij de verzekeraar?

Veelal is in de polisvoorwaarden een bepaling opgenomen waarin staat dat verzekeraars bekend zijn met de ligging, bouwaard, inrichting, belendingen en gebruik van de gevaarsobjecten bij het begin van de overeenkomst, en dat verzekerde melding moet maken als de gevaarsobjecten voor langer dan 3 maanden buiten gebruik zijn, leegstaan of door krakers worden gebruikt.

Voortzetting van de polis bij leegstand en kraken

Als een bedrijfsgebouw gekraakt wordt of leeg komt te staan is er sprake van risicowijziging, en zal de verzekerde de verzekeraars hiervan (binnen de gestelde termijn) op de hoogte moeten brengen. De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid de premie en/of voorwaarden aan te passen of de verzekering op te zeggen (met inachtneming van de opzegtermijn). Niet iedere verzekeraar is bereid om de polis bij leegstand voort te zetten. De verzekeraar van de bedrijfsgebouwenverzekering zal de dekking meestal terugbrengen naar de risico’s van brand, storm en vliegtuigschade en dikwijls wordt ook de premie aangepast. Daarnaast kan een verhoogd eigen risico gaan gelden en worden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot extra veiligheidsmaatregelen. Ook ingeval van antikraak zal dit moeten worden gemeld aan de verzekeraars

Verzekerde waarde bij totaal verlies

Indien de verzekerde gebouwen door een gedekt evenement totaal verloren gaan zal bij herbouw de herbouwwaarde worden vergoed of, als deze lager is, de verkoopwaarde. Voor gebouwen die ter verkoop staan aangeboden, langer dan 9 maanden buiten gebruik zijn of leegstaan, of langer dan 3 maanden gekraakt zijn, wordt uitgegaan van de verkoopwaarde

Slotopmerking

Het is belangrijk dat u tijdig wijzigingen in uw brandverzekering aan ons meld zodat wij, als uw adviseur, met verzekeraars in contact kunnen treden om de continuatie c.q. aanpassing van uw verzekering te regelen. Wij helpen u graag!


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.